Σελίδες

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2013

Συνέντευξη Αντώνη Πριόνα αλά...ΙΤΑΛΙΚΑ!


Συνέντευξη έδωσε εχθές το απόγευμα ο τεχνικός του Αστέρα Μαγούλας στην Ιταλική Ιστοσελίδα generazioneditalenti.com μιλώντας για τους στόχους της ομάδας αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της, ο οποίος την έχει οδηγήσει μέσα από άκρως επιτυχημένες χρονιές σε διακρίσεις, με μεγαλύτερη την συμμετοχή φέτος στην δεύτερη εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Η Συνέντευξη του Α.Πριόνα (link)

"Ci sono nuove realtà in giro per l'Europa che attirano la nostra attenzione. L'Asteras Magoulas è una giovane compagine greca neopromossa in Football League , la seconda divisione greca, grazie anche ad una programmazione del lavoro basato sulla valorizzazione dei giovani e lo scouting. Generazioneditalenti.com intervista in esclusiva Antonis Prionas:

La vostra società non è nuova ad imprese come dimostrano le 3 promozioni negli ultimi 4 anni. Quale è il vostro segreto? 

Giorno dopo giorno cerchiamo di migliorare qualsiasi aspetto della societa, sia a livello organizzativo che a livello tecnico. Il nostro obiettivo e', nonostante un budget limitato, riuscire ad avere giocatori di grande ambizione che possano esprimersi immediatamente e riuscire a trasferirsi nella Superleague. Negli ultimi due anni, 4 giocatori si sono trasferiti dalla nostra squadra in Serie A greca. Un altro nostro segreto e' che essendo una societa' di piccole dimensioni, le decisioni vengono prese da poche persone e in tempi brevi. Nelle societa' di grandi dimensioni, spesso passano diverse settimane prima di prendere decisioni importanti.

Vi apprestate ad affrontare un campionato molto difficile, quale è la seconda divisione greca. Quali obiettivi vi ponete?

Vogliamo mantenere la categoria, sperando di ottenere ottimi risultati nei primi mesi, in modo da poter lanciare differenti giovani provenienti dal vivaio. E' un campionato lungo e difficile, ma ci stiamo attrezzando per affrontarlo al meglio. 

Senza ombra di dubbio i giovani ricoprono un ruolo fondamentale nel vostro progetto. Pensate che anche affrontando competizioni sempre più difficili possiate continuare a coltivare il vostro vivaio?

E' naturalmente difficile far giocare da subito i nostri giovani, ma il nostro obiettivo e' cercare di avere dei buoni risultati nelle prime giornate, in modo da poter inserire in pianta stabile differenti giovani nell'11 iniziale, con l'obiettivo di metterli in mostra a club piu' blasonati della Superleague e degli altri paesi europei. 

C'è qualche vostro talento già pronto per l'Italia? 

Non al momento, ma dopo 1 o 2 anni sono sicuro che diversi nostri ragazzi potranno essere pronti ad un salto importante, che sia l'Italia o altri campionati di alto livello in Europa. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno sui ragazzi, cercando di aumentare la loro confidenza nei propri mezzi e crescerli sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Sara' gia' molto importante per loro riuscire a giocare in un campionato come la seconda divisione greca, ma sono certo che rusciranno ad ottenere risultati importanti. 

Avete una struttura capace di importare calciatori dal notevole potenziale da tutto il mondo come dimostrano i recenti nuovi acquisti dalla Spagna e Uruguay. Ci può descrivere come è strutturata la vostra area scouting?

Abbiamo coltivato negli ultimi anni molti contatti in differenti paesi, sia con agenti che con scout in loco, cercando di creare una costante rete di informatori. Gli ultimi acquisti, dimostrano che stiamo procedendo nella strada giusta, in quanto si trattano di giocatori di ottimo potenziale e pronti a misurarsi nel campionato greco. Cerchiamo ragazzi che abbiano "fame", pronti ad aiutare il club nell'immediato a raggiungere obiettivi importanti. Riteniamo che lo scouting sia un mezzo importante per fare crescere la societa', non limitandosi all'acquisizione di giocatori solo dai campionati locali. In questo senso e' stato fondamentale l'arrivo in qualita' di Direttore Sportivo di Nikos Issaris, un abile scout da diversi anni nel panorama europeo, con numerosi contatti sviluppati in Europa ed in altri continenti. Naturalmente la decisione sui giocatori da prendere arriva dopo un'oculata analisi, cercando anche di conoscere nei dettagli la loro personalita' e la loro attitudine all'adattamento immediato sia personale che tecnico nel nostro paese. Negli ultimi mesi ci siamo avvalsi qualita' della consulenza di Alessandro Soli, che ci ha dimostrato come sviluppare e mantenere costante l'attivita'di scouting in diversi paesi. 

Quanto è importante lavorare in sinergia con la società e avere la stessa unione di intenti?

Le dinamiche all'interno di club sono le medesime di quelle che abbiamo all'interno d qualsiasi famiglia. Bisogna condividere idee e progetti, lavorando quotidianamente nella stessa direzione, senno' non vi e' futuro. Io e il mio team di lavoro ci confrontiamo su ogni tematica con il Direttore Sportivo Nikos Issaris, cercando di trovare la giusta soluzione ad ogni problema e cercare di raggiungere i nostri obiettivi nel miglior modo possibile. La nostra societa' e' di stampo familiare, tutto viene condiviso e non ci sono segreti. Solo cosi' si possono ottenere i risultati che auspichiamo."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου